My default image

Dąbrowa Górnicza

Regulamin korzystania z bazy danych DG.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z bazy danych udostępnianej przez witrynę DG.pl
 2. DG.pl upoważnia użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.
 3. Baza danych DG.pl zawiera informacje o podmiotach będących osobami prawnymi lub fizycznymi, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, jak również informacje o funkcjonujących na terenie tego miasta instytucjach publicznych.
 4. Dokonanie wpisu rejestracyjnego do bazy DG.pl jest bezpłatne, natomiast wyróżnienia, linki sponsorowane i inne formy reklamy podlegają indywidualnym ustaleniom.
 5. Dokonanie wpisu do bazy DG.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w dziale „Dodaj nową”. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. DG.pl zastrzega sobie możliwość przesyłania informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, jednakże DG.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu. Właściciel bazy DG.pl w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 8. Dane uzyskane za pomocą serwisu internetowego DG.pl mogą być wykorzystywane jedynie w celach prywatnych użytkownika, przez co rozumie się, że dane powyższe nie mogą być wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (każdego rodzaju), jak również w przypadku informacyjnej działalności publicznej, chyba że jego podstawą jest odrębna umowa z DG.pl lub zamówienie potwierdzone fakturą.
 9. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych DG.pl do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
 10. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych DG.pl osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.
 11. Dostęp do bazy danych DG.pl za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego Regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawnych.
 12. W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez DG.pl, iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie produktu, bądź jego części w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomocy przy wykonywaniu wolnego zawodu lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy publicznej, firma zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu DG.pl. Ponadto DG.pl może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
 13. DG.pl podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu DG.pl, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.
 14. DG.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do serwisu dla poszczególnych użytkowników bez podania przyczyny.
 15. Fakt obecności firmy lub instytucji w bazie danych DG.pl nie oznacza ich zgody na otrzymywanie nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika Internetu korzystającego z zasobów tej witryny od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 16. DG.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość danych pochodzących z baz danych firm współpracujących z serwisem. Dokonując wpisu do bazy użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 17. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych.